O NÁS

"Nikoho nenecháme pozadu"

ZO STANOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA

-  je nezávislým občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zbierky          o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je budované na demokratických princípoch. 

- združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí aktívne pôsobili ako odborníci v oblasti teórie a praxe výchovy mimo vyučovania, respektíve vychovávatelia v školských zariadeniach, ako aj ostatných záujemcov o túto problematiku, ktorí súhlasia s cieľmi a poslaním OZ a jeho stanovami. 

- je neziskovou organizáciou, ktorá je založená na princípoch ako sú vlastenectvo, odborno-metodická, pedagogicko-psychologická spôsobilosť, všeobecný rozhľad, mravná vyspelosť, kreativita vo výchovnej práci s deťmi a pozitívny vzťah k deťom a k povolaniu vychovávateľa. 

- právnickou osobou, ktorá je v zmysle platnej legislatívy poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vychovávateľov a asistentov vychovávateľov. OZ môže vstupovať do vzťahu s inými orgánmi a organizáciami Slovenskej republiky a so zahraničnými organizáciami rovnakého zamerania. OZ má právnu subjektivitu.

Občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA 
bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 18.3.2022 pod registračným číslom: VVS/1-900/90-48745.

Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil nášmu OZ identifikačné číslo organizácie (IČO): 

50 330 284