AKTUÁLNA PONUKA INOVAČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                        

INFORMÁCIA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania podľa § 67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení všetkých náležitostí

v y d á v a

žiadateľovi občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA – VYCHOVÁVATELIA v zastúpení Mgr. Gabriela Zábušková,

OPRÁVNENIE

na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu:

VYCHOVÁVATEĽ.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Prehĺbenie, rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti v kategórii vychovávateľ vo výchove mimo vyučovania. Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania bude výchova                  a vzdelávanie mimo vyučovania.

Evidenčné číslo: 54/2023 – IV

Obdobie platnosti: do 5. novembra 2028 


PROGRAM: Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania a výchovy v školských zariadeniach

Krátka anotácia: Aký je zmysel a opodstatnenie prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania a výchovy vo vzťahu k príprave detí a mladých ľudí na život? Formálny systém vzdelávania značne eliminoval výchovné pôsobenie na deti a mládež. Nereaguje dostatočne flexibilne na požiadavky modernej spoločnosti a pracovný trh. Súčasné trendy vo vzdelávaní a výchove sú apelom na potrebu zmien v prístupe k deťom i mladým ľudom, na nutné zmeny v kurikule a na rozvíjanie mäkkých zručností. Zámerom inovačného vzdelávacieho programu je hľadať odpovede a diskutovať o týchto otázkach: Prečo je neformálne vzdelávanie nutné implementovať do systému formálneho vzdelávania? Po akých zručnostiach a spôsobilostiach bude (a v súčasnosti už aj je) dopyt? Kde možno nájsť legislatívnu oporu na to, aby sa neformálne vzdelávanie stalo súčasťou prípravy detí a mládeže na život?

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ

Lektorka: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

PROGRAM: Detské divadlo v podmienkach VMV

Krátka anotácia: Inovačný vzdelávací program je zameraný na inováciu zručnosti vychovávateľa a asistenta vychovávateľa pri využívaní metódy komplexného učenia cez štrukturované detské divadlo v rámci zmysluplného využívania voľného času detí. Úspešné absolvovanie tohto programu zabezpečí obnovu, rozšírenie a udržanie teoretických poznatkov o štrukturovanom detskom divadle. Zároveň rozšíri a zdokonalí vedomosti, zručnosti a spôsobilosti na realizáciu detského divadla. Absolventi vzdelávacie programu si precvičia súbor prípravných cvičení, techník, postupov a hier na rozvíjanie dramatických schopností a pestovanie dramatického prejavu. Popri tom nadobudnú a rozšíria si vedomosti a zručnosti pri voľbe a spracovávaní predlôh a námetov pre školskú drámu.

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ

Lektorka: Mgr. Gabriela Zábušková

PROGRAM: Pojmové mapovanie ako stratégia osobnostného rozvoja detí a mládeže vo voľnom čase

Krátka anotácia: Konceptualizácia myslenia a vizualizácia našich myšlienok je jedným z moderných nástrojov učenia sa, plánovania, podnikania, bilancovania i osobnostného rozvoja. Pojmové mapovanie funguje na princípe zmysluplného učenia sa a ako proces je využiteľné v mnohých oblastiach života. Vo vzdelávaní a výchove je efektívnou metódou, ktorá rozvíja kritické myslenie, tvorivosť a autoreguláciu osobnosti. Vizualizovať autentické myšlienky a vízie je tvorivou a zmysluplnou činnosťou, ktorá má svoje opodstatnenie aj pri práci s deťmi a mládežou vo voľnom čase.

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ

Lektorka: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

PROGRAM: Aktuálne postavenie ŠKD v systéme VMV

Krátka anotácia: V rámci tohto inovačného vzdelávacieho programu budeme inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie vychovávateľov a asistentov vychovávateľov ŠKD potrebné na štandardný výkon ich pedagogickej činnosti. Chceme u nich dosiahnuť: porozumenie rozsahu a zameraniu výchovy mimo vyučovania, rekognoskovať postavenie ŠKD v systéme školských zariadení v zmysle platnej legislatívy, špecifikovať formy pedagogického ovplyvňovania voľného času detí, orientovať sa v nových prístupoch zážitkovej pedagogiky, porozumieť zvláštnostiam učenia vo VMV a prípravy na vyučovanie, uplatniť vlastné skúsenosti pri vymedzení obsahového zamerania záujmových útvarov a záujmovej činnosti, aplikovať partnerskú komunikáciu v pedagogickej činnosti vychovávateľa ŠKD, aplikovať získané zručnosti pri tvorbe vlastných projektov a orientovať sa v celkovej ponuke, používať primerané stratégie pri voľbe prístupov k tvoreniu výchovného programu ŠKD, vytvoriť a vykonávať výchovný programu ŠKD v zmysle platnej legislatívy, analyzovať možnosti zvyšovania flexibility školských zariadení, aplikovať získané poznatky a zručnosti do VMV v ŠKD. Inovovať a zdokonaliť najnovšie progresívne profesijné kompetencie a získať zručnosti v práci vychovávateľa ŠKD. Získať najnovšie informácie o aktuálnom stave v iných zariadeniach s možnosťou konzultovať problémy v rámci komunity vychovávateľov ŠKD z rôznych miest a regiónov. Získať informácie o riešení problémov v podobných zariadeniach vo vybraných členských štátoch EÚ.

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ 

Lektorka: Mgr. Gabriela Zábušková

PROGRAM: Rozvíjanie kritického myslenia detí a mládeže v školských zariadeniach

Krátka anotácia: Kritické myslenie je frekventované slovné spojenie a žiadúca spôsobilosť moderného človeka, ktorú je nevyhnutné rozvíjať už u detí v mladšom školskom veku. Žijeme vo svete informačnej explózie, kedy nie je problém sa k informáciám dostať. Problémom je vedieť s informáciou pracovať. Čo znamená kriticky myslieť a ako túto spôsobilosť u detí a mladých ľudí rozvíjať je kľúčovou témou vzdelávacieho programu. Okrem toho budú účastníci konfrontovaní s množstvom metód zameraných na stimuláciu a rozvíjanie kritického myslenia.

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ

Lektorka: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

PROGRAM: Sociálne učenie vo výchove mimo vyučovania

Krátka anotácia: V rámci tohto VP inovovať profesijné kompetencie a sociálne kompetencie vychovávateľov a asistentov vychovávateľov v oblasti sociálneho učenia vo výchove mimo vyučovania, špecifických foriem sociálneho učenia a v prenose získaných sociálnych kompetencií do každodenného života. U úspešných absolventov tohto vzdelávania dosiahnuť: prehĺbenie znalosti z aktuálneho poznania v oblasti sociálneho učenia vo výchove mimo vyučovania, rozvinúť vedomosti a zručnosti v oblasti rôznych metód a foriem sociálneho učenia (modelovanie, spätná väzba, hranie rolí, učenie vplyvom vyučovania, učenie priamym vedením, učenie identifikáciou), rozšírenie vedomostí o sociálnej funkcii výchovy mimo vyučovania, prehĺbenie poznatkov o sociálnom prostredí a jeho požiadaviek na socializáciu, rozvinutie spôsobilosti vedieť využívať v pedagogickej praxi dynamiku malých sociálnych skupín, aplikovanie sociálnych zručností a sociálnych kompetencií ako prvku prevencie sociálno-patologických javov a zvládania záťažových situácií, prehĺbenie vedomosti, zručnosti, návyky a aktívne schopnosti sebarozvoja a rozvoja osobnosti, rozšírenie si informácií o socializácii ako celoživotnom procese, prehĺbenie spôsobilosti plánovať a realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť s využitím úloh na rozvíjanie sociálnych zručností, rozšírenie zručností vychovávateľa zlepšiť komunikáciu, riešenie konfliktov, záťažových situácií a klímu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, prehĺbenie zručností efektívne a rovnovážne využívať metódy skúmania sociálnej psychológie a jej využitie v reálnej pedagogickej praxi.

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ

Lektorka: Mgr. Gabriela Zábušková

PROGRAM: Rozvíjanie komunikačných a prezentačných spôsobilostí u detí a mládeže vo výchove mimo vyučovania

Krátka anotácia: Globalizácia sveta, neobmedzené možnosti sebarozvoja a uplatnenia sa v živote, ktoré svet 21. storočia súčasnej generácií detí a mládeže ponúka, sú fascinujúce. Uvedené si však vyžaduje spôsobilosť obstáť v konkurencii, pracovať na sebe a byť v niečom výnimočný. Ani to však nestačí. Dôležitou osobnostnou výbavou človeka 21. storočia je spôsobilosť komunikovať a prezentovať sa. Budovať si svoju značku, kreovať osobnostné portfólio a "vedieť sa predať" sú kompetencie nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce a v živote. Komunikácia súčasnosti sa redukuje na vecnú, strohú, kde zdvorilostné frázy sa často-krát považujú za prežitok a stratu času. Ako nájsť tú zlatú strednú cestu, aby sme komunikovali kultivovane a zároveň neobťažovali iných? O tom ako rozvíjať komunikačné a prezentačné spôsobilosti vo výchove mimo vyučovania, prostredníctvom zážitkového vzdelávania ponúkneme v tomto vzdelávacom programe.

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ

Lektorka: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

PROGRAM: Komunikačné zručnosti vychovávateľov a asistentov vychovávateľov

Krátka anotácia: V rámci tohto inovačného vzdelávacieho programu inovovať profesijné kompetencie v oblasti komunikácie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa a asistenta vychovávateľa. Rozvíjať ich personálne a interpersonálne komunikačné zručnosti a schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy. Komunikačnými cvičeniami rozvíjať kľúčové kompetencie otvorenej a efektívnej komunikácie vychovávateľa a asistenta vychovávateľa. Orientovať sa v prístupoch verbálnej a neverbálnej komunikácie. Vytvárať partnerské komunikačné spoločenstvo, budovať pozitívne komunikačné vzťahy vo VMV. Cvičiť zručnosti viesť kolektív pri záujmovej činnosti, vplývať na motiváciu detí, odovzdávať morálne hodnoty, riešiť konflikty, ktoré sa vyskytujú vo VMV. Rozvíjať schopnosť aktívneho počúvania pri trávení voľného času a predchádzať poruchám v komunikácii, naučiť sa dešifrovať spôsob jednania partnera. Poznať spôsoby rozvíjať záujmy detí ako kompenzáciu stresových, alebo jednostranných záťaží a nevhodných ponúk, využívať schopnosti empatie. Vedieť požiadať o spätnú väzbu a vedieť riešiť komunikačné problémy pri pedagogickom pôsobení vychovávateľa a jeho asistenta. Osvojiť si zvláštnosti sociálnej komunikácie v podmienkach výchove mimo vyučovania VMV. Osvojiť si tvorivosť pri riešení konfliktov. Poznať možnosti rozvíjať emočnú inteligenciu detí vo VMV.

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ

Lektorka: Mgr. Gabriela Zábušková

PROGRAM: Rozvíjanie kooperácie a tímovej spolupráce u detí a mládeže v školských zariadeniach

Krátka anotácia: Človek je bytosť sociálna a spoločenská. Nie sme predurčení na to, aby sme fungovali v exile alebo ako individualisti. Dopyt ľudského potenciálu sa uberá smerom k tímovosti, harmónii a synergii. Prečo je nutné smerovať vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže od súťaživosti a rivality ku spolupráci a kooperácii? Pretože tímovosť a kooperácia silných článkov vo firme, spoločnosti či komunite je garanciou úspechu a prosperity. Akými metódami a stratégiami je možné rozvíjať kooperáciu a tímovosť u detí a mladých ľudí v školských zariadeniach, bude obsahom tohto vzdelávacieho programu. Okrem toho sa účastníci oboznámia so zásadami tímovej spolupráce, princípmi fungovania tímu a tímovými rolami.

Počet hodín: 50

Cena: 90,00 EUR s DPH za jedného účastníka, ktorý nie je členom OZ

60,00 EUR s DPH pre člena OZ

Lektorka: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Bankový účet OZ vo VÚB, a.s.: SK67 0200 0000 0045 8930 7555