AKTUÁLNA PONUKA INOVAČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV    VÝHRADNE PRE VYCHOVÁVATEĽOV
 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                        

INFORMÁCIA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania podľa § 67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení všetkých náležitostí

v y d á v a

žiadateľovi občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA – VYCHOVÁVATELIA v zastúpení Mgr. Gabriela Zábušková,

OPRÁVNENIE

na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu:

VYCHOVÁVATEĽ.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Prehĺbenie, rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti v kategórii vychovávateľ vo výchove mimo vyučovania. Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania bude výchova                  a vzdelávanie mimo vyučovania.

Evidenčné číslo: 54/2023 – IV

Obdobie platnosti: do 5. novembra 2028 


ZOZNAM INOVAČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 


1. VYTVÁRANIE KONCEPČNÝCH PROGRAMOVÝCH DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ZARIADENIA

Anotácia: Vytvorenie programových a strategických dokumentov je zložitý a náročný proces. Povinnosť vypracovať Výchovný program školského zariadenia (VPŠZ) ustanovuje školský zákon. Paradoxne, tí ktorí sú vypracovaním takéhoto dokumentu poverení, nie sú na tak zložitý proces pripravovaní. V súčasnosti neexistuje žiadny metodický materiál, ktorý by poskytoval pedagogickým zamestnancom potrebné informácie a metodickú podporu/poradenstvo, či usmernenia a teoretické i koncepčné východiská k vytvoreniu základného dokumentu pre výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach. PIV je obsahovo dizajnový tak, aby účastníci po jeho absolvovaní boli spôsobilí a pripravení vytvoriť VPŠZ, podľa ktorého sa má v danom ŠZ uskutočňovať výchova a vzdelávanie.

Autor a lektor IVP: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: marec 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: EN_01_2024_KONCEPCIADOKSVVZ

2. ANALÝZA TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY PODĽA ŠTÁTNYCH VÝCHOVNÝCH PROGRAMOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO EDUKAČNÉHO PROCESU V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH

Anotácia: Obsahovú dimenziu vo výchove mimo vyučovania reprezentujú tematické oblasti výchovy. Schválenie a zverejnenie štátnych výchovných programov pre ŠVVZ Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR, prináša (okrem iného) inováciu doteraz platných TOV a definuje päť nových TOV, ktoré môžu ŠVVZ v praxi implementovať najskôr od školského roka 2023/2024. Determinantom úspešnej implementácie nových TOV do výchovy mimo vyučovania, do reálnej edukačnej praxe, je dôsledná analýza a deskripcia jednotlivých TOV. Pre potreby praxe je nevyhnutná i komparácia "starých" a "nových" TOV a následný analyticko-syntetický prístup, zo strany pedagogických zamestnancov, nevyhnutný pre úspešnú implementáciu inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Autor a lektor IVP: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: marec 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: EN_02_2024_IMPLENTEDUSVVZ

3. DIZAJNOVANIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH V KONTEXTE NEFORMÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Anotácia: Výchova mimo vyučovania realizovaná v školských kluboch detí a školských internátoch, má všetky znaky a charakteristiky neformálnej výchovy a vzdelávania. V štátnych výchovných programoch pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia je jednou zo základných požiadaviek štátu na poskytovanie výchovy a vzdelávania v ŠKD a ŠI demokratický prístup a prístup neformálnej výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacej činnosti, umožňujúci zdieľanie osobných skúseností a pohľadov na obsah i proces.

Výchovno-vzdelávací proces v ŠKD i ŠI ponúka otvorený priestor na implementovanie neformálnej výchovy a vzdelávania. Riadenie a organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD a ŠI závisí od vychovávateľa. Je kľúčovým aktérom dizajnovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Neformálna výchova a vzdelávanie ponúka veľa možností a inšpirácií ako dizajnovať/riadiť (plánovať, realizovať a vyhodnocovať) výchovno-vzdelávací proces tak, aby ponúkal otvorený, tvorivý a atraktívny priestor pre rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka.

Autor a lektor IVP: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: marec 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: EN_03_2024_NEFORMALVYCHSVVZ

4. NADOBÚDANIE A ROZVÍJANIE KOMPETENCIÍ DETÍ V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU V PROSTREDÍ ŠKD

Anotácia: Dochádza v školách a školských zariadeniach k nadobúdaniu a následnému rozvíjaniu kľúčových kompetencií detí a mladých ľudí?

Kompetencia neexistuje vo forme izolovanej, konkrétnej zručnosti, vedomosti, schopnosti. Je to oveľa zložitejšia kategória. Kompetencia je dynamická premenná závislá od praktickej činnosti a autentickej skúsenosti, ktorá je neprenosná a výsostne individuálna. Úlohou školy a školských zariadení je vychovávať detí a žiakov, rozvíjať ich potenciál a osobnosť. Vyučovanie je vždy spojené s výchovou. Akákoľvek práca školy a školských zariadení sa uskutočňuje na základe hodnôt a noriem. Na primárnom stupni vzdelávania, a koherentne s výchovou mimo vyučovania, má byť poskytované solídne všeobecné vzdelanie orientované na situácie blízke životu, na zvládanie konkrétnych úloh a na praktické konanie.

Autor a lektor IVP: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: marec 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: EN_04_2024_KOMPETENCIEDETISKD

5. FOLKLÓR AKO AKTUÁLNY PRVOK INOVOVANÝCH TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY

Anotácia: Folklór a tradičná ľudová kultúra je dokladom kultúrnej identity národa a je neoddeliteľnou súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva každého štátu. V dnešnej pretechnizovanej dobe sa dostávajú do úzadia hodnoty, krása tradícií a pestrosť našej ľudovej kultúry. Folklór, ľudové zvyky, tradičné remeslá sa stávajú "netradičnými". Vychovávatelia sa musia na jednej strane prispôsobovať novým trendom, na strane druhej by mali byť sprostredkovateľmi hodnôt a mali by motivovať deti a žiakov k poznaniu a identifikácii národnej histórie, činnosti predkov, o všestranný estetický, etický a morálny rozvoj detí a žiakov. Všetky zložky folklóru môžu deťom a mladým ľuďom pomôcť uvedomiť si kultúrne bohatstvo, ktoré im odkázali predkovia. Dôvodom realizácie inovačného vzdelávacieho programu je zvýšiť atraktívnosť ľudových tradícií, zvykov našich predkov a tradičných remesiel, ktoré môžu byť využívané v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach. Folklór a jeho zložky je možné implementovať do všetkých inovovaných tematických oblastí výchovy a prepájať ich do ucelených aktivít, ktoré inovujú, obohacujú a ozvláštňujú výchovno-vzdelávací proces v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach. Inovačné vzdelávanie bude realizované prevažne praktickými folklórnymi aktivitami využiteľnými v pedagogickej praxi vychovávateľa pre rôzne vekové kategórie. Súčasťou programu budú aj aktivity, ktoré prepájajú folklór a tradície so súčasným moderným životom.

Autor a lektor IVP: PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 32 prezenčne (učené on-line)/18 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: marec 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: JV_01_2024_FOLKLORVTOV


6. ŠPECIFICKÉ METÓDY A FORMY TVORIVEJ DRAMATIKY AKO PROSTRIEDKY K PODPORE OSOBNOSTNÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA DETÍ V ŠKD.

Anotácia: Inovačný program predstavuje tvorivú dramatiku ako jednu z foriem podpory rozvoja dieťaťa mladšieho školského veku. Vymedzuje obsahový rámec tvorivej dramatiky a približuje jej špecifické metódy. Načrtáva rôzne formy a možnosti uplatnenia tvorivej dramatiky vo voľnom čase detí v prostredí ŠKD.

Autor a lektor IVP: PaedDr. Janette Gubricová, PhD., univerzitný docent

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: marec 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: JG_01_2024_SPECDRAMSKD

7. MODERNIZÁCIA OBSAHU VÝCHOVY MIMO VYUČOVANIA V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH

Anotácia: Program vzdelávania je zameraný na uplatnenie cieľov výchovy a vzdelávania prezentovaných v cieľoch tematických oblastí výchovy prispôsobených požiadavkám 21. storočia, záujmom a potrebám súčasných detí/žiakov a aktuálnych trendov. Inovačné vzdelávanie bude realizované praktickými riešeniami prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a možností prepájania vzdelávacích oblastí a tematických oblastí výchovy.

Autor a lektor IVP: Mgr. Gabriela Zábušková

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: február 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: GZ_01_2024_MODERNAVMV

8. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ A JEHO MANAŽOVANIE V SYSTÉME AKTUÁLNYCH ZMIEN

Anotácia: Inovačný vzdelávací program má ambíciu priblížiť fungovanie školských klubov detí cez problematiku nových požiadaviek a nových výzev ( legislatívne zmeny, požiadavky na výchovu a vzdelávanie pre 21. storočie, existujúca komercializácia záujmovej činnosti a pod.). Zámerom vzdelávacieho programu je zvýšiť profesionálny pohľad vychovávateľov na požadované zmeny s dôrazom na pedagogickú prax: predovšetkým myslieť v pedagogických súvislostiach, učiť sa ťažiť z pedagogickej teórie a praxe a byť reflektívnym praktikom. Ponúkame vychovávateľom formu, ale aj metódu inovácie v manažovaní a práci školského klubu detí cestou otvoreného klubu. Stotožňujeme sa s poznaním, že obsah tohto pojmu je nepoznanou novinkou. Ide o návrh, ktorého ambíciou je uplatniť sa na základe overení a skúseností vychovávateľov vo vlastnej pedagogickej praxi.

Autor a lektor IVP: Mgr. Gabriela Zábušková

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: február 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: GZ_02_2024_MANAGERSKD

9. SÚČASNÉ TRENDY V OBLASTI METÓD, FORIEM A POSTUPOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Anotácia: Inovačný vzdelávací program vychádza z porovnania na jednej strane výchovy a vzdelávania, ktoré potláčalo zvedavosť a kritické myslenie a snažilo sa modelovať prirodzené učenie sa, na druhej strane výchova a vzdelávanie, ktorá podporuje kreativitu, otvorenie zážitku, aktivizovanie myšlienkových procesov, posilňovanie tímového ducha, kritického a aktívneho prístupu, zlepšovanie dynamiky skupiny, využívanie hrových foriem a interaktívnych činností a ďalších benefitov. Inovačné vzdelávanie bude realizované cez praktické aktivity zamerané na vytváranie učiacej sa komunity, objavovanie a orientáciu na moderné partnerstvo.

Autor a lektor IVP: Mgr. Gabriela Zábušková

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: marec 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: GZ_03_2024_TRENDYVYCHAVZDEL

10. PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKOVANIE V PEDAGOGICKEJ PRAXI VYCHOVÁVATEĽA

Anotácia: Inovačný vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie, rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov - vychovávateľov vymedzených v profesijnom štandarde v oblasti dieťa/žiak. Na základe praktických aktivít a cvičení si absolvent vzdelávania osvojí konkrétne využívanie metód a nástrojov pedagogického diagnostikovania detí/žiakov na podporu procesu ich učenia sa. Absolvent programu vzdelávania vie vybrať a použiť metódy a nástroje na diagnostikovanie detí/žiakov, vie spracovať výsledky diagnostikovania a využiť ich vo svojej praxi na identifikovanie individuálnych potrieb detí žiakov v procese výchovy a vzdelávania.

Autor a lektor IVP: Mgr. Gabriela Zábušková

Druh vzdelávania: inovačné

Počet hodín: 50 = 30 prezenčne (učené on-line)/20 dištančne (plnenie dištančných úloh)

Plánovaný začiatok vzdelávania: február 2024

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: GZ_04_2024_VYCHPEDIAGNOSTIK