LITERATÚRA PRE VYCHOVÁVATEĽOV

Anotácia:

Výchova mimo vyučovania - Riadenie edukačného procesu v školských zariadeniach (2023) je vysokoškolská učebnica určená študentom na pedagogických fakultách, študentom učiteľských smerov a aprobácií, vychovávateľom, cvičným pedagógom, metodikom, účastníkom a učiteľom profesijného rozvoja a širokej verejnosti. Učebnica ponúka alternatívu výchovno-vzdelávacej práce vo výchove mimo vyučovania, ktorá reflektuje aktuálnu legislatívu, pedagogickú dokumentáciu a trendy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Publikácia je výsledkom dlhodobej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti autorky v uvedenej oblasti pedagogických vied. Zámerom publikácie je prezentovať sumarizujúce a aktualizované informácie z oblasti legislatívy, metodických usmernení, pedagogickej dokumentácie a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu k školskému výchovno-vzdelávaciemu zariadeniu – školskému klubu detí. Veríme, že publikácia bude inšpiratívnou a mobilizujúcou k presadzovaniu inovácií a zmien, ktoré sú v oblasti práce s deťmi a mládežou v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach nevyhnuté.

Učebnica je interaktívna a má päť kapitol, v rámci ktorých autorka venuje pozornosť teoretickým a koncepčným východiskám pre výchovu mimo vyučovania. Diskutované sú časté legislatívne zmeny vo vzťahu k školským výchovno-vzdelávacím zariadeniam, s úzkym zameraním na školský klub detí i problematika riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacej práce v školskom klube detí. Ďalšia časť učebnice je venovaná obsahovej dimenzii výchovy mimo vyučovania, ktorú reprezentujú tematické oblasti výchovy. Čitateľom autorka ponúka deskripciu súčasne platných i nových tematických oblastí výchovy, definovaných v štátnych výchovných programoch. Prezentované sú rôzne pohľady na riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom klube detí – ako plánovať, realizovať i vyhodnocovať výchovno-vzdelávací proces. Téma hodnotenia a sebahodnotenia dieťaťa vo výchove mimo vyučovania a problematika odmeňovania a chválenia vo výchovno-vzdelávacom procese, je spracovaná optikou modernej pedagogiky a rešpektujúcej výchovy. Záver učebnice je venovaný modernému ponímaniu školských klubov detí a apelu na nutnosť reflektovania záujmov a potrieb súčasných detí, pretože sú generáciou, ktorá sa narodila a žije v diametrálne odlišnom svete ako ich rodičia či pedagógovia.

Z posudku recenzenta:

Interaktívnosť učebnice autorka dosiahla implikovaním QR kódov, prostredníctvom ktorých sú dokumenty, na ktoré sa autorka v učebnici odvoláva čitateľom rýchlo dostupné. Pozitívum učebnice je aj to, že na začiatku každej kapitoly je stručný prehľad kľúčových informácií, ktoré kapitola obsahuje, čím sa v relatívne rozsiahlej práci významne uľahčí orientácia čitateľa v texte a práve táto skutočnosť umožňuje používať kapitoly ako samostatné celky bez toho, aby sa obsah atomizoval do niekoľkých dielov publikácie. Čo je ešte potrebné vyzdvihnúť sú zadania a úlohy na konci každej kapitoly. Autorka k ich koncipovaniu pristupovala s deklarovaným zámerom rozvíjať kompetencie študentov príslušného študijného programu. Zadanie a úlohy sú orientované na rozvoj analytického a kritického myslenia študentov a na rozvíjanie ich spôsobilosti prepájať teóriu s praxou.

(Prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.)

Vysokoškolská učebnica PEDAGOGIKA VOĽNÉHO ČASU 2 patrí svojím zameraním do pedagogiky voľného času. Užšie sa zameriava na problematiku výchovy vo voľnom čase a výchovy mimo vyučovania. Autorka venuje pozornosť výchove ako takej, jej vymedzeniu, súčasným trendom, filozofickým školám a kategorizácii teórií výchovy a vzdelávacích koncepcií. V širokom spektre publikácia predstavuje základné východiská, teórie a koncepty pedagogiky voľného času. Poskytuje ucelený a moderný obraz tejto pedagogickej disciplíny.

Zámerom publikácie je prezentovať problematiku výchovy vo voľnom čase a výchovy mimo vyučovania na pozadí aktuálne platných legislatívnych nariadení, inovácií a zmien. Dôraz je kladený na potrebu reflektovania nastupujúcich tendencií a trendov vo svete vzdelávania a výchovy, v mládežníckej politike a práce s deťmi a mládežou.

Publikácia je koncipovaná ako vysokoškolská učebnica, ktorá má vyvážené časti teoretické, prakticko-legislatívne i metodické. Zachytáva vedecké trendy vo výchove v podmienkach informačnej spoločnosti. Je vhodným a inšpiratívnym študijným materiálom nielen pre študentov na pedagogických fakultách, vysokoškolských učiteľov, učiteľov profesijného rozvoja, vychovávateľov, ale i pre širokú odbornú verejnosť. 

KDE NÁJDEM TÚTO PUBLIKÁCIU?

https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/NovotnaE2/subor/9788055529325.pdf