AKO SA STAŤ ČLENOM NÁŠHO OZ                       

AKO SA STAŤ ČLENOM 

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA

Základné informácie súvisiace s členstvom v OZ:

Členstvo v tomto OZ vzniká podaním prihlášky písomnou alebo elektronickou formou, jej schválením minimálne 2/3 pomerom členskou základňou, zaplatením členského príspevku za kalendárny rok a vydaním členského preukazu. Prihlášku je možné podať priamo Výkonnému výboru OZ. Členský príspevok v sume 20,00 EUR sa uhrádza do konca februára za príslušný rok, výnimku v odôvodnených prípadoch povoľuje Výkonný výbor. Výnimkou je prvý rok existencie OZ, kedy sa členský príspevok uhrádza do 7 dní od podania žiadosti o členstvo.

Potvrdením o členstve v občianskom združení je členský preukaz člena OZ SpVMV-V. Vydáva ho predseda občianskeho združenia, alebo ním poverený člen Výkonného výboru. Členský preukaz obsahuje základné údaje o členovi občianskeho združenia, v ktorom je nositeľ členského preukazu organizovaný.

Členským preukazom člen OZ SpVMV-V preukazuje oprávnenia, ktoré mu plynú z členstva v občianskom združení podľa stanovených podmienok.

Členstvo v OZ SpVMV-V nemôže získať alebo mať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, ktorej činnosť je namierená proti občianskemu združeniu a jej cieľom.

Vážené kolegyne vychovávateľky a kolegovia vychovávatelia,  v prípade, že máte záujem o členstvo      v tomto občianskom združení a chcete využívať výhody tohto členstva spočívajúce v pravidelnom a rýchlom prístupe ku kvalitným informáciám, vzdelávacím aktivitám, poradenstvu a konzultáciám spojených s profesiou vychovávateľa -  pošlite - prosím - jednoduchý e-mail, s informáciou, že máte záujem o členstvo, chcete sa bližšie oboznámiť s procedúrou prijatia za člena a Stanovami OZ - na e-mailovú adresu nášho združenia: oz@vychovavatelia.sk