AKTUÁLNA PONUKA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

 PRE VYCHOVÁVATEĽOV A ASISTENTOV VYCHOVÁVATEĽOV

Vážení priatelia vychovávatelia - záujemci o výchovu mimo vyučovania. Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s aktuálnou ponukou odborných aktivít nášho OZ.

Váš záujem o niektorú vzdelávaciu aktivitu - prosím - potvrďte vyplnením a zaslaním Prihlasovacieho formulára na stránke KONTAKT. Následne Vám e-mailom pošleme potvrdenie registrácie na Vami vybrané vzdelávanie. Ku všetkým odborným vzdelávaniam vydávame štandardný doklad Potvrdenie o účasti na odbornom vzdelávaní, ktorý si môžete zaradiť do Vášho profesijného prípadne atestačného portfólia. V predmetnom doklade sa konkrétne uvedie, že daný odborné vzdelávanie súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa - v konkrétnej oblasti aj s väzbou na kľúčovú kompetenciu vychovávateľa - v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9.

Pokyn ministra školstva SR č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení aj s Prílohou č.9, ktorá je určená pre vychovávateľov - si môžete stiahnuť na webovom portáli Ministerstva školstva SR.

Článok VZDELÁVANIE VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD "NA MIERU":

Historicky po prvý krát sa v kontexte ŠKD stretávame s dokumentom Štátny výchovný program. Legislatíva vymedzuje Štátny výchovný program pre ŠKD ako východisko pre tvorbu vlastných dokumentov výchovy a vzdelávania – výchovných programov v ŠKD. Štátny výchovný program prispieva k ucelenému a vnútorne prepojenému systému základného vzdelávania a prepája formálne a neformálne vzdelávanie. Zmeny pri tvorbe výchovných programov sú v súlade s požiadavkami štátu na poskytovanie výchovy a vzdelávania v ŠKD, zahŕňajú požiadavky na zabezpečovanie komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa s akcentom na výchovnú činnosť zabezpečuje zmysluplnú realizáciu činnosti v ŠKD zameranú na legislatívou určený hlavný predmet činnosti a legislatívnych podmienok fungovania ŠKD a ich špecifík. Výchovný program sa stáva rámcom pre požiadavky výchovy a vzdelávania v 21. storočí, požiadavky cieľov a princípov výchovy v čase mimo vyučovania, výchovy vo voľnom čase a neformálnej výchovy a vzdelávania. Výchovný program vytvára predpoklady na autonómne plánovanie a realizáciu výchovy a vzdelávania v konkrétnych ŠKD. V prípade končiacej platnosti Výchovných programov ŠVVZ – v našom prípade Školských klubov detí – vyplýva povinnosť spracovať nový Výchovný program ŠKD v zmysle východísk Štátneho výchovného programu pre ŠKD.

Naše občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia je zamerané vyslovene na cieľovú skupinu vychovávatelia. V tíme našich lektorov pracujú: Mgr. Gabriela Zábušková (dlhoročná zamestnankyňa MPC a predseda Výkonného výboru OZ), PaedDr. Jana Verešová, PhD. (podpredseda Výkonného výboru OZ) a PaedDr. Erika Novotná, PhD. (člen Výkonného výboru OZ a odborný garant inovačných vzdelávacích programov OZ), PaedDr. Janette Gubricová, PhD. Prvé tri menované lektorky boli zároveň členmi tímov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v ktorých sa hlavnou mierou podieľali na príprave a spracovaní dokumentov: Štátny výchovný program pre Školský klub detí a Štátny výchovný program pre Školský internát. Zároveň menované aktuálne pracujú v tímoch, ktoré pripravujú metodické dokumenty k uvedeným štátnym výchovným programom.

Občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia ponúka riaditeľom základných škôl vzdelávanie "na mieru" pre vychovávateľov Školských klubov detí. Jedná sa o výber, naplánovanie a realizáciu prezentácií odborných vzdelávaní s tematikou výchovy mimo vyučovania podľa vlastného výberu štatutára školy – čiže "na mieru". Forma odborných vzdelávaní môže byť v skupinách s počtom 25 účastníkov prezenčná aj online, pri nižšom počte účastníkov (10 až 25) len formou online. Online prezentácie sa realizujú v komunikačnej aplikácii Microsoft Teams. Každému registrovanému účastníkovi našich vzdelávacích aktivít vydávame štandardný doklad Potvrdenie o účasti na odbornom vzdelávaní, ktorý obsahuje všetky údaje v zmysle platnej legislatívy. V predmetnom doklade je konkrétne uvedené, ku ktorej oblasti a kompetencii – v zmysle Prílohy č.9, Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení – sa daná aktivita viaže, v rámci rozvoja profesijných štandardov pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľ. Tento doklad môže účastník použiť v rámci svojho profesijného portfólia alebo atestačného portfólia. Pre ľahšiu orientáciu prikladáme v Tabuľke č.1: Maticu analýzy zamerania aktuálnej ponuky odborných webinárov s dôrazom na profesijné štandardy vychovávateľov (v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9) 

Aktuálne najväčší záujem zo strany základných škôl je o novú trilógiu dvojhodinových odborných vzdelávaní, ktoré sa viažu k novému Štátnemu výchovnému programu pre ŠKD. Konkrétne sa jedná o nasledujúce odborné vzdelávania:

  • (1/3 z trilógie) Štátny výchovný program pre ŠKD (krátka anotácia: Prezentácia obsahuje analýzu legislatívnych východísk a objasnenie nového ŠVP pre ŠKD a jeho zaradenie v rámci kurikula základného vzdelávania – s dôrazom na požadované dimenzie príležitosti dieťaťa/žiaka)
  • (2/3 z trilógie) Obsah a príprava Výchovného programu v Školskom klube detí (krátka anotácia: Prezentácia je smerovaná na konkrétne ŠKD s cieľom odborne pripraviť vychovávateľky na spracovanie "rámcového" Výchovného programu daného ŠKD. Táto vzdelávacia aktivita určite za Vás nenapíše Výchovný program Vášho ŠKD – ale - konkrétne pomenuje a vymedzí, čo by mal Výchovný program školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia v zmysle platnej legislatívy a predpisov obsahovať a v čom má byť kompatibilný so Vzdelávacím programom Vašej ZŠ)
  • (3/3 z trilógie) Plánovanie v Školskom klube detí od A do Z (krátka anotácia: Prezentácia vhodných postupov plánovania, ktoré zohľadňujú princípy individualizácie, integrácie, inklúzie, evalvácie a požiadaviek na výchovu a vzdelávanie pre 21. storočie)

Naše OZ VYCHOVÁVATELIA ďalej ponúka odborné vzdelávania s nasledujúcou tematikou:

-Tvorba cieľov v kontexte Tematických oblastí výchovy (praktické precvičovanie)

- Pedagogická dokumentácia vedená v ŠKD

- Pedagogické diagnostikovanie v ŠKD

- Profesijné štandardy vychovávateľov (1/3 z trilógie)

- Profesijné portfólio vychovávateľa (2/3 z trilógie)

- Atestácie pre vychovávateľov (3/3 z trilógie)

- Implementovanie princípov neformálnej výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach

- Znaky dobrého programu práce s deťmi a mládežou v školskom klube

- Zážitkové a outdoorové vzdelávanie

- Otvorený klub ako forma ŠKD

- Ako pracovať s novou generáciou detí a mládeže v ich voľnom čase

- Inkluzívne prostredie – dôležitá súčasť výchovného pôsobenia

- Manažment oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

Anotácie k uvedeným aktivitám sú zverejnené na tejto stránke - nižšie.

Naše občianske združenie zároveň ponúka riaditeľom ZŠ spoluprácu na príprave, organizácii a realizácii vzdelávania pre vychovávateľov ŠKD v priebehu celého školského roku a v prípade dohovoru aj počas letných prázdnin. V prípade, že Vás naša ponuka zaujala - ozvite sa nám telefonicky na MT: 0905 657 085 alebo elektronickou správou na e-mailovú adresu: oz@vychovavatelia.sk

V prípade malých ZŠ, resp. škôl s nižším počtom žiakov a detí v ŠKD ponúkame vychovávateľom ŠKD, aby sa prihlásili na vzdelávanie individuálne cez Prihlasovací formulár na našom webovom portáli – linka: https://www.vychovavatelia.sk/kontakt/

Autor článku: Mgr. Gabriela Zábušková, predseda Výkonného výboru a štatutárny zástupca OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia

PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA VEDENÁ V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ:

Autor a lektor webinára: Mgr. Gabriela Zábušková

Krátka anotácia webinára: Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia tvorí základný ukazovateľ kvality výchovy a vzdelávania. Kurikulum je nový (moderný) názov pre základný (všeobecný) dokument výchovno-vzdelávacieho procesu, zaoberajúci sa základnými otázkami výchovy a vzdelávania: Prečo vychovávať? (Funkcie a ciele.), Koho vychovávať?, K čomu vychovávať? (Tematické oblasti výchovy.), Ako vychovávať? (Metódy, formy, postupy.), Kedy vychovávať? (V ktorom veku, v akom čase.), Za akých podmienok vychovávať?, S akým efektom? (Výsledky a ich kontrola.) Podľa vyhlášky MŠ SR č. 21/ 2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii §2 ods.1 pedagogickú dokumentáciu ŠKD tvorí: triedna kniha, Osobný spis dieťaťa, rozvrh týždennej činnosti. Ďalšiu dokumentáciu školského klubu detí, centra voľného času a internátu tvorí: zápisnica z rokovania pedagogickej rady, ak ide o centrum voľného času alebo o školský internát, ktorý nie je súčasťou školy, zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené, prehľad prázdninovej činnosti, ak ide o centrum voľného času. Vnútorné smernice a nariadenia vydáva riaditeľ školy, alebo zriaďovateľ, musia vychádzať z platnej legislatívy.

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblastiach 2. Výchovno-vzdelávací proces, Kompetencia 2.1 Ovládať obsah odboru vychovávateľstvo a 3. Profesijný rozvoj, Kompetencia 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

PROFESIJNÉ ŠTANDARDY VYCHOVÁVATEĽOV (1/3 z trilógie):

Autor a lektor webinára: Mgr. Gabriela Zábušková

Krátka anotácia webinára: Je to prvý webinár z trilógie odborných webinárov, ktorý je zameraný na kompetencie vychovávateľov v zmysle platnej legislatívy, kde sú rozparcelované požadované vedomosti a spôsobilosti v jednotlivých oblastiach činnosti vychovávateľov - diferencovane podľa vzdelania, ktoré dosiahli.

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblasti 3. Profesijný rozvoj, Kompetencia 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

PROFESIJNÉ PORTFÓLIO VYCHOVÁVATEĽA (2/3 z trilógie):

Autor a lektor webinára: Mgr. Gabriela Zábušková

Krátka anotácia webinára: Je to druhý webinár z trilógie odborných webinárov, ktorý je zameraný na otázky súvisiace s profesijným portfóliom vychovávateľa. Účastník tohto webinára bude informovaný o základných princípoch tvorby portfólia, jeho význam pri plánovaní a realizovaní sebarozvoja podľa príslušného profesijného štandardu. Bude mať základné informácie aby si vedel navrhnúť prvky vlastného portfólia preukazujúce vybrané profesijné kompetencie a zdôvodniť svoj návrh, vie preukázať pomocou portfólia získanie a využívanie svojich profesijných kompetencií a na základe sebareflexie plánovať svoj profesijný rozvoj.

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblasti 3. Profesijný rozvoj, Kompetencia 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj s dôrazom na využívanie profesijného portfólia. 

ATESTÁCIE PRE VYCHOVÁVATEĽOV (3/3 z trilógie):

Autor a lektor webinára: Mgr. Gabriela Zábušková

Krátka anotácia webinára: Je to tretí webinár z trilógie odborných webinárov, ktorý je zameraný na otázky súvisiace s prípravou a samotnou realizáciou atestačného procesu vychovávateľa. Vymedzenie obsahu predatestačného vzdelávania (PAV), v akom rozsahu sa organizuje, kto je poskytovateľom, kto je to odborný garant, ako sa ukončuje PAV a čo obsahuje osvedčenie. Definícia atestácie podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch, kto ju môže organizovať, kto môže robiť 1. atestáciu a kto 2. atestáciu, kedy môže robiť vychovávateľ 1. atestáciu a kedy 2. atestáciu, z čoho sa atestácia skladá, čo obsahuje atestačné portfólio atestačné konanie, atestačná komisia.

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblasti 3. Profesijný rozvoj, Kompetencia 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj s dôrazom na pochopenie obsahu predatestačného vzdelávania a samotnej atestácie a atestačného portfólia.

IMPLEMENTOVANIE PRINCÍPOV NEFORMÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH:

Autor a lektor webinára: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Krátka anotácia webinára: Výchova a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach je kompatibilná a vykazuje znaky neformálnej výchovy a vzdelávania. Neformálna výchova a vzdelávanie má široký záber a množstvo interpretácií. Čo neformálna výchova a vzdelávanie je a ako ich ponímať vo vzťahu k práci s deťmi a mládežou v školských zariadeniach, je jedným z koncepčných východísk reformovania obsahu i procesu v školských zariadeniach. Status vychovávateľa a prestíž školských zariadení bude závisieť aj od toho, ako vychovávatelia dokážu adaptovať na nové výzvy moderného sveta a do akej miery budú na seba nároční. Možnosti podpory neformálnej výchovy a vzdelávania v práci s deťmi a mládežou budú počas webinára prezentované prostredníctvom konkrétnych príkladov z pedagogickej praxe.

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblastiach 1. Dieťa, Kompetencia 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa/žiaka a 2. Výchovno-vzdelávací proces, Kompetencia 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti. 

ZNAKY DOBRÉHO PROGRAMU PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ:

Autor a lektor webinára: Mgr. Gabriela Zábušková

Krátka anotácia webinára: Webinár je zameraný na porozumenie hodnotenia účinnosti výchovného pôsobenia v školských zariadeniach. Webinár pracuje s tézami atraktivity ponúkaných programov a s tézami hodnotenia na základe porovnávania a evalvácie. Účastníci vzdelávania identifikujú znaky dobrého programu práce s deťmi a mládežou. Vzdelávacia aktivita motivuje účastníkov návrhom možností korekcie výchovných programov v časti "Vnútorný systém kontroly a hodnotenia ..."

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblasti 2. Výchovno-vzdelávací proces, Kompetencia 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka. 

OTVORENÝ KLUB AKO FORMA ŠKD:

Autor a lektor webinára: Mgr. Gabriela Zábušková

Krátka anotácia webinára: Okrem tradičných foriem výchovno-vzdelávacej činnosti v školských kluboch detí ako výchovno-vzdelávacia jednotka (forma výchovy je ohraničená jednotka, vymedzenie organizačného rámca, v ktorom prebieha výchovnovzdelávací proces) prechádzka, individuálna činnosť, beseda, výlet, exkurzia a pod. zaznamenávame aj inovatívne formy činnosti akou je otvorený klub deti (klub sa otvára deťom). V otvorenom klube si deti vyberajú rozličné možnosti hier, zábavy, športu, k dispozícii je knižnica, televízia, počítače, záujmové činnosti realizované vychovávateľkami/vychovávateľmi, ide o výberovú činnosti podľa individuálneho záujmu detí v súlade s pravidlami školského klubu detí, za aktívnej prítomnosti vychovávateľa/vychovávateľky, do otvoreného klubu môžu prísť aj deti s nepravidelnou dochádzkou. 

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblasti 2. Výchovno-vzdelávací proces, Kompetencia 2.1 Ovládať obsah odboru vychovávateľstvo.

AKO PRACOVAŤ S NOVOU GENERÁCIOU DETÍ A MLÁDEŽE V ICH VOĽNOM ČASE:

Autor a lektor webinára: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Krátka anotácia webinára: Zmenil sa svet vzdelávania, zmenila sa spoločnosť, sú tu "iní" ľudia. Jedným zo znakov profesionality je poznať tých, pred ktorých predstúpime a ktorí sú nám zverení do rúk. V školských zariadeniach vychovávame a vzdelávane už novú generáciu detí a mladých ľudí. Kto sú ľudia generácie Z a generácie Alfa? Aké sú ich záujmy a potreby? V čom sa život týchto ľudí odlišuje od života, v ktorom sme detstvo prežili my, dospelí? Aké trendy sú súčasťou života mladých ľudí súčasnosti? Aj o týchto otázkach budeme polemizovať a diskutovať na webinári, ktorého zámerom je inšpirovať pedagógov, vychovávateľov, pracovníkov s mládežou ako pracovať s novou generáciu detí a mládeže v ich voľnom čase. Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblasti 1. Dieťa, Kompetencia 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka a Kompetencia 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa/žiaka.

INKLUZÍVNE PROSTREDIE - DÔLEŽITÁ SÚČASŤ VÝCHOVNÉHO PÔSOBENIA

Autor a lektor webinára: PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Krátka anotácia webinára: Inkluzívne prostredie je prirodzené a vytvára príležitosti pre účasť na dianí pre každého jednotlivca. Odlišnosť a rozmanitosť je príležitosť prospešná celku. Inkluzívne vzdelávanie podporuje dynamický systém vzdelávacích a odborných služieb, ktorý flexibilne reaguje na potreby dieťaťa, rodiny a učiteľa. Tvorba inkluzívneho prostredia a zavádzanie inkluzívneho vzdelávania v školách, školských zariadeniach si vyžaduje v prvom rade zmenu myslenia všetkých jej aktérov, spôsobu organizácie, kultúry a opatrení pre každodennú prax so zreteľom na všetky deti/žiakov. Pod inkluzívnou kultúrou si možno predstaviť tri hlavné súčasti, a to inkluzívnu klímu, postoje a vzťahy, ako aj budovanie hodnotového rámca inkluzívneho vzdelávania.

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblasti 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť, Kompetencia 2.3.: Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti (poznať význam tvorby pozitívnej klímy a atmosféry v skupine detí/žiakov).

MANAŽMENT ODDELENIA A VÝCHOVNEJ SKUPINY PROSTREDNÍCTVOM RITUÁLOV:

Autor a lektor webinára: Mgr. Gabriela Zábušková

Krátka anotácia webinára: Správne zvolené rituály v školskom a mimoškolskom prostredí je možné považovať za zdroj istoty a bezpečia. Rituály sú chápané ako pedagogické prostriedky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania s cieľom meniť ho spoločensky očakávaným smerom. Webinár je zameraný na rituály v edukácii z hľadiska vytvárania učiacej sa komunity, učenie sa, ktoré čerpá z praktických skúseností, teda učenie sa v konaní a orientovaní učenia sa aj na estetickú dimenziu a dôležitú komunikatívnu funkciu rituálov. 

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblasti 2. Výchovno-vzdelávací proces, Kompetencia 2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti.

DIZAJNOVANIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH PRE DETI 21. STOROČIA:

Autor a lektor webinára: PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Krátka anotácia webinára: Školský klub detí má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a je neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí v mladšom školskom veku. Školské kluby detí potrebujú zmeniť obsah i kvalitu výchovno-vzdelávacej práce a už sa posunúť od socialistickej tradície smerom k moderným klubom, ktoré budú ponúkať pre deti atraktívne činnosti, adekvátne záujmom a potrebám detí 21. storočia. Ako a čo môžeme meniť v školských kluboch tak, aby to bolo v súlade s legislatívnymi nariadeniami a metodikou výchovy mimo vyučovania? Ako dizajnovať výchovno-vzdelávacie činností v školskom klube tak, aby deti chceli a nemuseli, aby ich to bavilo a nenudilo, aby sme mohli smerovať od direktivity a autoritatívnosti k partnerstvu a participácii? 

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblastiach 1. Dieťa, Kompetencia 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa/žiaka a 2. Výchovno-vzdelávací proces, Kompetencia 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti. 

VPLYV DIGITALIZÁCIE NA ZDRAVIE A SPRÁVANIE ŽIAKOV A DETÍ:

Autor a lektor webinára: Mgr. Gabriela Zábušková

Krátka anotácia webinára: Prevencia kyberšikanovania sa stala najčastejšou témou mediálnej výchovy. V súčasnosti vystupuje do popredia aj otázka civilizačných chorôb spôsobených narastaním vplyvu digitalizácie. Webinár umožní účastníkom diskutovať, získať informácie a zdieľať dostupné vedecké analýzy a skúmania o účinkoch nadmerného používania digitálnych médií. Vzdelávacia aktivita pracuje s témami protikladu digitálnych zručnosti a nekognitívnych 4K zručností. Ponúka tému hľadania rovnováhy medzi virtuálnym a reálnym životom ako možnosťou prevencie negatívnych vplyvov digitalizácie.

Tento webinár v zmysle Pokynu ministra školstva SR č. 39/2017, Príloha č.9 súvisí s rozvojom profesijných štandardov vychovávateľa v oblastiach 1. Dieťa, Kompetencia 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa/žiaka a 2. Výchovno-vzdelávací proces, Kompetencia 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka. 

FOTOGALÉRIA ZO VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT