NÁŠ TEAM                                 členovia výkonného výboru

  "Nikoho nenecháme pozadu"

Mgr. Gabriela Zábušková

predsedníčka Výkonného výboru OZ

- bývalá dlhoročná učiteľka profesijného rozvoja RP MPC Banská Bystrica v predmetoch etická výchova, pedagogika, slovenský jazyk a literatúra, vychovávateľstvo

- Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) ju menoval za člena ústrednej komisie pre výchovu              a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

- má bohaté praktické skúsenosti ako vychovávateľka, učiteľka ZŠ a SŠ, vyslaná učiteľka v zahraničí, učiteľka kontinuálneho vzdelávania výchovy mimo vyučovania      v školských zariadeniach, 

- metodické vedenie a vzdelávanie vychovávateliek školských zariadení  


PaedDr. Jana Verešová, PhD.

podpredsedníčka Výkonného výboru OZ

- učiteľka profesijného rozvoja pre vychovávateľstvo a špeciálnu pedagogiku Krajského pracoviska NIVAM - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave v predmetoch pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo

- Národným inštitútom vzdelávania a mládeže je menovaná za predsedníčku ústrednej komisie pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a za členku ústrednej komisie pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach

- metodička pre výchovu vo voľnom čase a pre špeciálnu pedagogiku

- vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť zameranú najmä na problematiku integrácie v našich školách a tvorbu inkluzívneho prostredia

- a vidíte, že aj s hríbmi jej to ide skutočne výborne:)) 

Mgr. Jana Körtvélyesiová

sekretárka Výkonného výboru OZ

- vedúca vychovávateľka ŠKD pri ZŠ Spojová v Banskej Bystrici s bohatými praktickými skúsenosťami vo VMV a praxou prednášania v rámci webinárov

PaedDr. Erika Novotná, PhD.

členka Výkonného výboru OZ

Pôsobí v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania detí, mládeže i dospelých. Má za sebou sedemnásťročnú prax odborného asistenta na Prešovskej univerzite v Prešove. Odborne sa zameriava na oblasť pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva a ich profesijnú prípravu v smere rozvoja tvorivej osobnosti. Je autorkou niekoľkých vysokoškolských učebníc a troch vedeckých monografií.  

Je lektorkouvzdelávania dospelých a v tejto oblasti absolvovala školenia a výcviky. Angažuje sa v oblasti mládežníckej politiky a uznávania neformálneho vzdelávania. Má skúsenosti s facilitovaním panelových diskusií a workshopov pod gesciou IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže. Ako školiteľka má skúsenosti s vedením workshopov v oblasti komunikácie, asertivity, kooperácie a rozvoja kritického a tvorivého myslenia mladých ľudí i dospelých doma i v zahraničí.

Štátnym pedagogickým ústavom je menovaná za členku ústrednej komisie pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR je menovaná za predsedníčkou atestačnej komisie na vykonávanie prvej atestácie v kategórii vychovávateľ a na vykonanie prvej a druhej atestácie v podkategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie. 



 

Ing. Michal Zábušek

hospodár Výkonného výboru OZ

- administrátor, technické a logistické zabezpečenie