INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE VYCHOVÁVATEĽOV

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE VYCHOVÁVATEĽOV

Vážení vychovávatelia a záujemci o inovačné vzdelávanie, na tejto stránke sa môžete oboznámiť s našou ponukou inovačných vzdelávacích programov určených výhradne pre cieľovú skupinu vychovávateľ. Najskôr nám však dovoľte uviesť niekoľko dôležitých informácií ako pre vychovávateľov – budúcich účastníkov inovačného vzdelávania, tak aj pre ich vedúcich zamestnancov týchto vychovávateľov, respektíve zriaďovateľov.

Kto je poskytovateľ inovačného vzdelávania: Občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia.

Kto a na základe čoho vydal nášmu OZ oprávnenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania podľa § 67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Evidenčné číslo oprávnenia: 54/2023 -IV

Ako organizujeme predmetné inovačné vzdelávanie: súlade s § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

Ako organizujeme ukončovanie inovačného vzdelávania pre vychovávateľov: v súlade s § 56 ods. 1 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

Vážení záujemcovia o inovačné vzdelávacie programy pre cieľovú skupinu vychovávatelia. Určite sa k Vám dostala informácia, že kreditový príplatok, resp. príplatok za profesijný rozvoj končí svoju platnosť ku dňu 31. augusta 2026. Konkrétne o tom pojednáva §32g Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čo to prakticky znamená pre kategóriu pedagogických zamestnancov – vychovávateľov? Znamená to, že máte cca 2 a pol roka, aby Ste sa na túto zmenu pripravili. V zmysle platnej legislatívy (§14e, odsek 1, písmeno d) Zákona č. 553/2003) máte možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj v sume 3% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej Ste zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu minimálne 50 hodín podľa osobitného predpisu (§64 odsek 2 písmeno a) bod 4 Zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Maximálna hranica získania príplatku za profesijný rozvoj je 12%, čo pre Vás prakticky znamená úspešne absolvovať 4 inovačné vzdelávacie programy. A ešte jedna otázka: prečo by Ste mali absolvovať predmetné IVP-éčka s niekým iným ako s našim OZ VYCHOVÁVATELIA, resp. u najlepších lektorov v oblasti VMV na Slovensku? 

Naši lektori a zároveň autori inovačných vzdelávacích programov:

PaedDr. Erika Novotná, PhD., vysokoškolský učiteľ, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s bohatou publikačnou činnosťou v oblasti Pedagogiky voľného času,  

PaedDr. Jana Verešová, PhD., riaditeľka ŠZŠ s MŠ, Bratislava, predtým dlhoročný učiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvo a špeciálnu pedagogiku Krajského pracoviska NIVAM - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave v predmetoch pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo,

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., univerzitný docent, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s bohatou publikačnou činnosťou v oblasti tvorivej dramatiky a programov výchovy v ŠKD,

Mgr. Gabriela Zábušková, bývalá dlhoročná učiteľka profesijného rozvoja RP MPC Banská Bystrica v predmetoch etická výchova, pedagogika, slovenský jazyk a literatúra, vychovávateľstvo.

Čo je potrebné konkrétne urobiť, aby som bol ako záujemca o inovačné vzdelávanie zaradený do vzdelávacej skupiny predmetného inovačného programu a aby som sa mohol reálne zúčastniť jednotlivých prednášok:

  • preštudovať si ponuku inovačných vzdelávacích programov (IVP). Podrobnejšie informácie o jednotlivých IVP nájdete na podstránke AKTUÁLNA PONUKA 2,

  • poradiť sa s riaditeľom (vedúcim zamestnancom), resp. zriaďovateľom o možnosti preplatenia účastníckeho poplatku za absolvovanie vybraného IVP,

  • štandardne vyplniť Prihlasovací formulár na IVP, ktorý nám bude doručený ako elektronická správa. Predmetný Prihlasovací formulár nájdete na tejto stránke o pár riadkov nižšie.

  • následne Vám e-mailom pošleme potvrdenie registrácie Vášho záujmu a zároveň Vám v prílohe správy pošleme na vyplnenie tlačivo Žiadosť o zaradenie do skupiny inovačného vzdelávania s uvedením všetkých relevantných údajov, ktoré sú potrebné v zmysle platnej legislatívy pre vedenie požadovanej dokumentácie o inovačnom vzdelávaní poskytovateľom, ďalej pre vyhotovenie protokolu o vykonaní záverečnej prezentácie a takisto pre vydanie štandardného Osvedčenia o inovačnom vzdelávaní,

  • zaplatiť účastnícky poplatok na základe elektronickej správy, ktorú obdrží každý oprávnený registrovaný účastník elektronickou správou - pri naplnení skupiny minimálne 15 účastníkmi predmetnej skupiny v rámci inovačného vzdelávania – na ktoré bol registrovaný,
  • potvrdiť prijatie elektronickej pozvánky na každú jednotlivú prednášku v rámci online vzdelávania, ktoré bude realizované v komunikačnej aplikácii Microsoft Teams. V každej elektronickej správe budete mať uvedený názov prednášky, dátum konania a konkrétny čas realizácie,
  • cena - účastnícky poplatok - za registrovanú účasť jedného účastníka inovačného programu: pre člena nášho OZ 50,00 EUR/ pre účastníka, ktorý nie je členom nášho OZ: 100,00 EUR,
  • v prípade, že účastnícky poplatok bude účastníkovi inovačného vzdelávania hradiť zamestnávateľ, je potrebné túto skutočnosť uviesť v Prihlasovacom formulári na IVP, v určenej kolónke. Následne bude pre tieto účely vystavená faktúra - ohľadom úhrady účastníckeho poplatku za poskytnutie vzdelávacích služieb.

PONUKA INOVAČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE VYCHOVÁVATEĽOV:

1. VYTVÁRANIE KONCEPČNÝCH PROGRAMOVÝCH DOKUMENTOV PRE ŠKOLSKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ZARIADENIA

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: EN_01_2024_KONCEPCIADOKSVVZ

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV do 1. skupiny:  21/20 - SKUPINA UZATVORENÁ

ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA 1. SKUPINY PRED TROJČLENNOU KOMISIOU SA USKUTOČNILA DŇA 16.05.2024. 

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV do 2. skupiny: 1/20 - skupina sa otvorí najskôr v mesiaci OKTÓBER 2024


2. ANALÝZA TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY PODĽA ŠTÁTNYCH VÝCHOVNÝCH PROGRAMOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO EDUKAČNÉHO PROCESU V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: EN_02_2024_IMPLENTEDUSVVZ

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV do 1. skupiny: 21/20 - SKUPINA UZATVORENÁ

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV do 2. skupiny: 2/20 - skupina sa otvorí najskôr v mesiaci NOVEMBER 2024


3. DIZAJNOVANIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH V KONTEXTE NEFORMÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: EN_03_2024_NEFORMALVYCHSVVZ

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV: 2/20


4. NADOBÚDANIE A ROZVÍJANIE KOMPETENCIÍ DETÍ V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU V PROSTREDÍ ŠKD

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: EN_04_2024_KOMPETENCIEDETISKD

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV: 0/20


5. FOLKLÓR AKO AKTUÁLNY PRVOK INOVOVANÝCH TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: JV_01_2024_FOLKLORVTOV

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV: 7/20

SKUPINU OTVORÍME AK SA PRIHLÁSI EŠTE 8 ZÁUJEMCOV, TO JE - AK BUDE MAŤ SKUPINA ASPOŇ 15 ÚČASTNÍKOV TOHTO IVP. PREDPOKLADOTVORENIA SKUPINY: JESEŇ 2024.

Rozsah spolu: 50 hodín
Rozsah prezenčne (on-line a reálne prezenčne): 32 hodín 
Rozsah dištančne: 18 hodín
Cena za vzdelávanie je pre člena nášho OZ 50,00 EUR a pre účastníka, ktorý nie je členom nášho OZ: 100,00 EUR (členom OZ sa môžete stať po registrácii na https://www.vychovavatelia.sk/ako-sa-stat-clenom-obcianskeho-zdruzenia-vychovavatelia/ a členské je 20,- € na rok)

Plus si každý účastník programu bude hradiť ubytovanie a stravu počas víkendového podujatia, resp. si zabezpečí ubytovanie a stravu vo vlastnej réžii. Autor a lektor programu: PaedDr. Jana Verešová, PhD.


6. ŠPECIFICKÉ METÓDY A FORMY TVORIVEJ DRAMATIKY AKO PROSTRIEDKY K PODPORE OSOBNOSTNÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA DETÍ V ŠKD

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: JG_01_2024_SPECDRAMSKD

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV: 4/20


7. MODERNIZÁCIA OBSAHU VÝCHOVY MIMO VYUČOVANIA V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: GZ_01_2024_MODERNAVMV

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV: 24/20

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV do 2. skupiny: 2/20 - skupina sa otvorí najskôr v mesiaci OKTÓBER 2024  


8. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ A JEHO MANAŽOVANIE V SYSTÉME AKTUÁLNYCH ZMIEN

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: GZ_02_2024_MANAGERSKD

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV: 4/20


9. SÚČASNÉ TRENDY V OBLASTI METÓD, FORIEM A POSTUPOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: GZ_03_2024_TRENDYVYCHAVZDEL

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV: 5/20


10. PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKOVANIE V PEDAGOGICKEJ PRAXI VYCHOVÁVATEĽA

Kódové označenie programu pri objednávaní v Prihlasovacom formulári: GZ_04_2024_VYCHPEDIAGNOSTIK

AKTUÁLNY POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV: 6/20

TU JE KATALÓG INOVAČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV NA STIAHNUTIE 

Prihlasovací formulár na IVP

Vyplňte všetky požadované údaje a my sa Vám ozveme čo najskôr