KONTAKT

Vážení priatelia vychovávatelia, cez dolu umiestnený Prihlasovací formulár si  môžete objednať služby nášho OZ  

Prihlasovací formulár slúži záujemcom o naše služby (odborné konzultácie, účasť na odbornom vzdelávaní, účasť na platforme HOVORY JA+VY+S+KO, prihlásenie sa na inovačný vzdelávací program alebo indikácia záujmu o členstvo v našom občianskom združení). Vyplňte - prosím - všetky potrebné údaje a my sa Vám ozveme najneskôr do 24 hodín s konkrétnou odpoveďou elektronickou správou.

Poznámka: Prosíme účastníkov odborných vzdelávaní, ktorí sa hlásia na aktivitu prvý krát - aby k štandardným údajom doplnili aj doplňujúce osobné údaje, ktoré sú potrebné k vydaniu dokladu Potvrdenie o účasti na odbornom vzdelávaní. Tieto doplňujúce údaje sú označené znakom *

Poznámka: Najčastejšie nie je vyplnený údaj: miesto narodenia:))

Poznámka: Objavujú sa otázky na poskytovanie zľavy na odborné vzdelávania pri vyššom počte objednaných vzdelávacích aktivít ako 3. Pri objednávke vyššieho počtu odborných vzdelávaní ako 3 sa vzťahuje zľava ako pre člena OZ tak i pre žiadateľa, ktorý nie je členom OZ. V prípade žiadateľa, ktorý je členom OZ sa výsledná cena objednávky vzdelávaní odvíja od násobku sumy 7,50 EUR, napr. 4 x 7,50 = 30,00 EUR, 5 x 7,50 = 37,5 EUR atď. V prípade žiadateľa, ktorý nie je členom OZ sa výsledná cena objednávky vzdelávaní vypočítava násobkom sumy 15,00 EUR, napr. 4 x 15,00 = 60,00 EUR, 5 x 15,00 EUR = 75,00 EUR. Predpokladáme, že na tomto mieste prichádza do úvahy porozmýšľať žiadateľom, ktorí nie sú členmi nášho občianskeho združenia, aby s tým niečo spravili. Napríklad, aby požiadali o členstvo v OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - VYCHOVÁVATELIA.


V prípade, že nechcete alebo nemôžete v odôvodnenom prípade použiť Prihlasovací formulár, môžete nám napísať elektronickú správu na e-mailovú adresu: oz@vychovavatelia.sk alebo sa s nami spojiť telefonicky na MT: 0905 657 085 alebo MT: 0917 895 902

Záujemci o členstvo v našom OZ môžu použiť tento Prihlasovací formulár, alebo nám môžu priamo na e-mailovú adresu: oz@vychovavatelia.sk poslať vyplnenú žiadosť s nasledujúcim textom (so svojimi osobnými údajmi). 

Text žiadosti o členstvo v OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - VYCHOVÁVATELIA:

Predmet: Žiadosť o prijatie za člena Občianskeho združenia Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania-vychovávatelia

Text e-mailovej správy: V zmysle odseku 3, článku 6 a odsekov 6 a 7 článku 11 dokumentu Stanovy Občianskeho združenia Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia žiadam o prijatie za člena tohto občianskeho združenia. Zároveň v zmysle odseku 7 článku 6 hore uvedeného dokumentu potvrdzujem, že som sa oboznámila so Stanovami a ostatnými dokumentami OZ SpVMV-V a že s nimi súhlasím. Súčasne čestne prehlasujem, že som nebola právoplatne odsúdená a nie je voči mne vedené trestné stíhanie. Zároveň sa zaväzujem v termíne do 1 týždňa od zaslania tejto prihlášky zaplatiť členský príspevok 20,00 EUR (slovom: dvadsať euro) na bankový účet občianskeho združenia, v ktorom som požiadala o členstvo.

Údaje o žiadateľovi:
Titul, meno, priezvisko:

Rodné priezvisko:

Dátum a miesto narodenia:
Miesto trvalého bydliska, resp. kontaktná adresa:

Telefonický kontakt:

Pracovné zaradenie a školské zariadenie, v ktorom pracuje: napr.: vychovávateľka ŠKD pri ZŠ s MŠ, ulica, číslo, PSČ, obec

  

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 

Pár poznámok k prihlasovaniu sa na odborné konzultácie:

Pre členov nášho občianskeho združenia ale i ďalších záujemcov o odborné konzultácie - na základe praktických skúseností si dovoľujeme poznamenať, že:

- Občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - vychovávatelia s ochotou podá pomocnú ruku každému, kto sa seriózne a s plnou vážnosťou oficiálne prihlási cez vyplnený Prihlasovací formulár na odpornú konzultáciu, resp. požiada o radu. Vychádza to z nášho motta: Nikoho nenecháme pozadu! 

- ten, kto sa voči nášmu OZ nespráva seriózne, v rámci štandardných podmienok medziľudskej komunikácie musí počítať s našou adekvátnou reakciou.

- na chaotické e-maily a náhle telefonáty vedené formou "prepadového komanda", v ktorých sa "hrdinovia bez mena" dožadujú odpovede na odbornú tematiku, ktorú pred tým zachytili niekde v zaručene dôveryhodnej facebookovej diskusii - NEODPOVEDÁME.

- telefonicky odpovedáme na telefonáty žiadateľov o konzultáciu, ktoré boli vopred dohodnuté a zároveň sa snažíme o čo najstručnejší mód telefonickej komunikácie.

- e-mailom odpovedáme na dohodnutú odbornú konzultáciu, kde stručne uvádzame odpoveď s usmernením alebo odporúčaním k danému problému, prípadne uvádzame konkrétnu legislatívu, resp. iný dokument (zákon, vyhláška, pokyn a pod.) na ktorý sa žiadateľ pýta, alebo ktorý bezprostredne ovplyvňuje danú problematiku v rámci výchovy mimo vyučovania.

- pokiaľ sa jedná o riešenie závažnejšej otázky alebo osobného odborného problému - uprednostňujeme komunikáciu cez komunikačnú aplikáciu Microsoft Teams, pri ktorom sú prítomní iba žiadateľ o konzultáciu a náš odborný garant. Dopredu Vás upozorníme, aby Ste mali na toto konzultačné stretnutie pri sebe pripravenú kópiu aktuálneho dokumentu, ktorý dokazuje Vaše najvyššie pedagogické vzdelanie v odbore vychovávateľstvo, prípadne pracovnú zmluvu alebo novo pripravovaný výchovný program Vášho ŠKD a pod. Dĺžka tejto odbornej konzultácie je väčšinou nastavená na maximálny čas 30 minút.

Nikoho normálneho nenecháme bez odpovede alebo bez rady! 

OZ SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA

Zlatá 607/25, 967 01 Kremnica

KONZULTAČNÉ HODINY:

Pondelok - piatok: v čase podľa predchádzajúcej dohody v elektronickej pošte 

+421 905 657 085

oz@vychovavatelia.sk

Číslo bežného účtu OZ: SK67 0200 0000 0045 8930 7555