SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA 

"Nikoho nenecháme pozadu"

ČO  PONÚKAME VYCHOVÁVATEĽOM - NAŠE SLUŽBY 

ODBORNÉ VIDEO-KONFERENCIE


WEBINÁRE


PORADENSTVO  A ODBORNÉ KONZULTÁCIE

.

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE


Odborné video-konferencie

Videokonferencia je pre nás vychovávateľov už bežný a pravidelne používaný operatívny a moderný spôsob komunikácie. Ponúkame odborné video-konferencie nie len s kvalitným obrazom a zvukom, ale aj výmenu najaktuálnejších skúseností "dobrej praxe" a potrebných dát. Naše OZ využíva komunikačnú aplikáciu Microsoft TEAMS (https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app). 

Webináre

Ponúkame webináre, pri ktorých využijeme na komunikáciu s vychovávateľmi internet (komunikačnú aplikáciu Microsoft TEAMS) na pripojenie nášho lektora k publiku z celého Slovenska. Ak sa chcete dozvedieť najnovšie informácie o konkrétnej aktuálnej téme záujmu (napr.: zmena školskej legislatívy, nové požiadavky MŠ SR na školské zariadenia, atdˇ.), naše webináre sú  na to najlepším spôsobom.  Vaše znalosti sú garantované tým, že sa budete priamo učiť od najlepších odborníkov v rámci SR.  

Poradenstvo a konzultačné služby

Poskytujeme kvalitné poradenstvo a konzultačné služby, ktoré sú založené na znalostiach našich kvalifikovaných špecialistov, získaných certifikátoch, v oblasti školskej legislatívy zameranej na vychovávateľov, jednotlivé školské zariadenia, na uplatnenie inovačných trendov vo výchove mimo vyučovania, výchovu a vzdelávanie detí, žiakov, študentov a dospelých a takisto praktickej znalosti trhu voľného času v rámci Slovenska v štátnych i súkromných školských zariadeniach.

INFORMÁCIA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania podľa § 67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení všetkých náležitostí

v y d á v a

žiadateľovi občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA – VYCHOVÁVATELIA v zastúpení Mgr. Gabriela Zábušková,

OPRÁVNENIE

na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu:

VYCHOVÁVATEĽ.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Prehĺbenie, rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti v kategórii vychovávateľ vo výchove mimo vyučovania. Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania bude výchova a vzdelávanie mimo vyučovania.

Evidenčné číslo: 54/2023 – IV

Obdobie platnosti: do 5. novembra 2028 

Inovačné vzdelávanie pre vychovávateľov 

V zmysle § 55 a § 56 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov ponúkame inovačné vzdelávacie programy, ktoré sú  zamerané na  prehĺbenie, rozšírenie a inováciu profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti vychovávateľov a asistentov vychovávateľov, ďalej na uplatnenie najnovších poznatkov a skúseností z praxe vo výchove mimo vyučovania.Občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 18.3.2022 

pod registračným číslom: VVS/1-900/90-48745.

Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil nášmu OZ identifikačné číslo organizácie (IČO): 

50 330 284

Bežný účet OZ vo VÚB, a.s.: SK67 0200 0000 0045 8930 7555